دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

 فایل ها

dyndns.xml
Fichier de configuration pour le planificateur de tache Windows
اندازه فایل: 3.61 kB
Microsoft Expression Web 4
اندازه فایل: 98.7 MB
Putty
Putty est un client telnet et SSH pour windows Dans le fichier zip vous trouverez également les utilitaires fournis avec Putty : PSCP, FSFTP, Plink, Pagegrant et PuTTYgen. PuTTYgen vous permet en particulier de générer des clefs SSH
اندازه فایل: 0 B